Towary niebezpieczne to materiały lub przedmioty o niebezpiecznych właściwościach, które, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, infrastruktury, środowiska i środków transportu.

Jakie jest podział towarów niebezpiecznych?

Kierowcy zawodowi powinni ukończyć dodatkowe szkolenie ADR

Transport towarów niebezpiecznych jest kontrolowany i regulowany przez szereg różnych systemów regulacyjnych, działających zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Istotne ramy regulacyjne dotyczące transportu towarów niebezpiecznych obejmują zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. W sumie te systemy regulacyjne określają środki, za pomocą których towary niebezpieczne mają być obsługiwane, pakowane, etykietowane i transportowane. Aby kierowca mógł przewozić materiały niebezpieczne samochodem ciężarowym lub w cysternach, musi ukończyć szkolenie z zakresu ADR.

Ramy prawne obejmują kompleksowe systemy klasyfikacji zagrożeń, aby zapewnić taksonomię towarów niebezpiecznych. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych jest podzielona na dziewięć klas w zależności od rodzaju obecnych materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych. Klasa 1 to materiały wybuchowe lub przedmioty, które mają zdolność szybkiego zapłonu lub detonacji w wyniku reakcji chemicznej. Klasa 2 to gazy, co obejmuje gazy sprężone, gazy skroplone, gazy rozpuszczone, gazy skroplone schłodzone, mieszaniny jednego lub więcej gazów z jedną lub więcej parami substancji innych klas, przedmioty napełnione gazem i aerozole. Klasa 3 to ciecze łatwopalne, klasa 4 to substancje stałe łatwopalne, klasa 5 materiały utleniające, klasa 6 substancje toksyczne i zakaźne, klasa 7 materiały radioaktywne, klasa 8 substancje żrące, natomiast klasa 9 to materiały różne. Sposobów bezpiecznego przewozu takich materiałów kierowcy nauczą się na specjalistycznym szkoleniu ADR.

Jako zawodowy kierowca z pewnością możesz skorzystać ze szkolenia adr Łódź. Wiele firm a nawet niektóre szkoły jazdy organizują tego typu kursy dla przewoźników, którzy planują transportować materiały niebezpieczne drogą lądową na ciężarówkach lub w cysternach.